วันพุธที่ 04 มีนาคม พ.ศ. 2558
** กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้สมัครภายหลังการยืนยันการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครทำหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงมายังกองการต่างประเทศ **
หลักสูตร :
ที่ ชื่อ - สกุล สนามสอบ(ภาค)
1นางสาวทดลอง - การสมัคร1
2นายลอง - ทดสอบ1
3นางสาวจารุวรรณ - ศิริรังษี1
4นางสาวลดาวัลย์ - อริยสิทธิ์1
5นายพรหมมาศ - ภู่แส1
6นางสาวนิชาภา - โรจนวราภรณ์9
7นายพิพัฒน์ - พรพิริยะกุลชัย1
8นางสุภกา - ทั่งสุวรรณ1
9นายภิญโญ - เจือจันทร์1
10นางเวนิสา - เจือจันทร์1
11นางวรนันยา - ใช้เทียมวงษ์1
12นายมงคล - คำเวียง1
13นายวิศณุกร - แทนรินทร์3
14นายอรุณ - เรืองเพชร1
15นายศรัณย์ - พรหมสุรินทร์1
16นายวีรยุทธ - แสงดี1
17นายปรินทร - อ่อนน้อม1
18นายสราวุธ - ศิริภาณุรักษ์1
19นางสาวกาญจนา - เกิดโพธิ์ทอง1
20นายสุชาติ - ตระกูลเกษมสุข1
21นางสาวทัศนีย์ - จรรยาชูกุล1
22นายธีรวิชช์ - ควรเสรี1
23นางสาวนลินอร - ธิบดี1
24นายวิสุทธิ์ - กลิ่นพร5
25นายสุรชัย - สุรัตนโสภณ1
26นายเวชสิทธิ์ - อนุชิตวงศ์1
27นายสุพจน์ - กิตติรักษนนท์1
28นายชูศักดิ์ - ด้วงหอม1
29นายนาวิน - มณีจันทร์5
30นายสถาพร - วิสาพรหม1
31นายสุทธิณัฐ - ไชยเจริญ5
32นางสาวสุภัทรา - กรอุไร9
33นายเอกสิทธิ์ - จารุวัฒน์จีรังกร1
34นายประกอบ - ละการชั่ว1
35นายกฤษดา - ทุ่งโชคชัย1
36นางศศิอนงค์ จงกลนี - ปรางทอง1
37นางจารุภา - เพิ่มสมบัติ1
38นายอิทธิธรรม - อารัมภวิโรจน์4
39นายพัชรพงศ์ - สอนใจ1
40นายพิสุทธิ์ - ศรีขจร1
41นายสุกิจ - เชื้ออินทร์1
42นางสาวสุทจิ์ธิฎา - สุทธิพงศ์คณาสัย1
43นางสาวธิดา - ฟูเฟื่อง1
44นางสาวพูลศรี - ประทุมมณี5
45นายขจรศักดิ์ - อำไพสัมพันธกุล1
46นายยงยุทธ - โสพิลา9
47นายสมเกียรติ - แก้วมาลี1
48นายปรีชา - พรหมเพชร1
หากข้อมูลไม่ถูกต้องกรุณาแจ้ง กองการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม