วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
** กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้สมัครภายหลังการยืนยันการสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครทำหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงมายังกองการต่างประเทศ **
หลักสูตร :
ที่ ชื่อ - สกุล สนามสอบ(ภาค)
1นางสาวทดสอบ - การสมัคร1
2นางสาวนลินอร - ธิบดี1
3นายกัมปนาท - แสนโภชน์1
4นางสาวศุภิสรา - ศิริเพ็ญพงศ์1
5นายชัยพรรษ - เสริมสุวรรณ1
6นายวชิระ - แก้วภักดี1
7นายสมคิด - แสงธรรม1
8นายศุภฤกษ์ - ศุกรเสพย์1
9นางเนตินาฎ คงทอง - ธรรม์ญาณเนตร์1
10นายอริยะ - นาวินธรรม1
11นางสิริกุล จงจิตเกษม - เจริญกิจราษฎร์1
12นายณัฏฐ์พงษ์ - สมศักดิ์1
13นายสุมาศ - อุดมจินดาสวัสดิ์4
14นายวชิระ - เนตรน้อย1
15นายขันติ - ชัยสุวรรณ9
16นายนวกฤด - จงชาณสิทโธ1
17นางสาวปรียานาถ - เผือกสุวรรณ1
18นายณรงค์ - กอนดี9
19นางสาวจันทรลักษณ - โชติรัตนดิลก1
20นายเกรียงไกร - วัชรพันธุ์5
21นางสาวสุทัสสา - แก้วจรวย1
22นายสุจิต - ปัญญาพฤกษ์5
23นายมงคล - สงปรางค์6
24นายสมหวัง - กองใจ1
25นายป้อมเพชร - ไชยญาติ5
26นางสาววาสนา - บุญทรงสันติกุล1
27นายสรรพวิทย์ - ตูวิเชียร1
28นางธนิดา - นิรันตรัตน์1
29นายบุรพัฒน์ - อรรถมานะ1
30นายสุเมธ - สุระคำแหง1
31นายจุฬา - อินอิว1
32นายภัค - นวลมีชื่อ1
33นางสาวอร - ชวลิตนิธิกุล1
34นางสาวมาลีรัตน์ - เอื้อเพิ่มเกียรติ1
35นายจรัสพงศ์ - จักขุทิพย์1
36นายวรเกียรติ - นวลสุวรรณ5
37นายภีม - ธงสันติ1
38นายณรงค์ - สุธรรมโกศล1
39นายนครินทร์ - เชาวลิต8
40นายวิรัตน์ - อนันต์พิพัฒน์1
41นางสาวสุทจิ์ธิฎา - สุทธิพงศ์คณาสัย8
42นายหิรัญ - อัศววงศ์เกษม5
43นางสาวอรณิชา - ลิ่มอุสันโน9
44นายเสถียร - รุ่งทองคำกุล1
45นางสาวอารีย์พร - วงศ์จันทร1
46นายจุมพล - ภิญโญสินวัฒน์1
47นางสาวภัทรี - เพ็ชรทองช่วย3
48นางสาวปวิตรา - เจตน์สมบูรณ์1
49นายนพรัตน์ - วิจิตรพันธุ์9
50นางพิมพ์ชนา - รัฐศักดิ์นิชากุล6
51นางสาวน้ำผึ้ง - แสนทวี1
52นายกมล - ยืนยงวัฒนากูล1
53นายสุพิศ - ปราณีตพลกรัง1
54นางสาวสินีนิตย์ - วิพัฒนานันทกุล1
55นายอานัด - อุเบกขานุกุล1
56นางสุรางค์รัตน์ - โอฬารสกุล1
57นางสาวเบญจพร - รุ่งทรัพย์ไพบูลย์1
58นางสาวสุภีนาฏ - ตั้งบริบูรณ์รัตน์8
59นายอรรถพร - เพชรแก้ว9
60นายสมภพ - นันทโกวัฒน์5
61นางสาวรจิต - แสงสุก1
62นางวฤตดา - เหมะรักษ์8
63นายสงคราม - วัฒนะรัตน์1
64นายปัญญารัตน์ - วิระยะวานิช1
65นายสุรศักดิ์ - วิศิษฎ์สมบัติ1
66นางอาภีพรรณ - เทพทอง1
67นางปฏิญาพร - ปลูกสวัสดิ์1
68นายธนากร - ปลูกสวัสดิ์1
69นางนิภา - ชัยเจริญ9
70นายอนันต์ - คงชื่น1
71นายพรเทพ - ศิริมหาพฤกษ์1
72นางวิรา - ณ พิกุล1
73นายชาญชัย - ณ พิกุล1
74นายสยาม - วุฒิสาร3
75นายเสริมเผด็จ - กรลักษณ์1
76นายธนิต - บุญอนันต์4
77นางสาวสุนิธยา - แจ่มจันทร์1
78นางพินสิริ นามสีฐาน - เพ็งงาน4
79นางสาวณัฐนิกา - แจ่มจันทร์1
80นายพงศ์พัฒน์ - ตาชูชาติ3
81นางสุพัตราสืบสม - อนันตพงศ์1
82นายชูศักดิ์ - ทองวิทูโกมาลย์1
83นางสาวสุทธิณี - กุลธีระวิทย์3
84นางอรุณี - กระจ่างแสง1
85นายนฤเทพ - อภิรักษ์เนติพงศ์1
86นายนำ - กรุยรุ่งโรจน์1
87นางสาวนภณัฐ - อุ่นสกุล1
88นางสาววรรณพร - พละภิญโญ1
89นายวิโรจน์ - จิวะวิทูรกิจ1
90นายธนายุต - ศิวายพราหมณ์8
91นางปรียนันท์ กุลเจริญ - เดชภิรัตนมงคล1
92นางไข่มุกด์ - ปอพานิชกรณ์1
93นางสาวจารุณี - จีระออน5
94นายสุรัตน์ชัย - ศิลาภากุล1
95นางสุธาสินี - กำเงิน1
96นางสาวกันนิกา - อธิศิวกุล1
97นางสาวพรรณพร - โสรัตยาทร1
98นางพิลาสลักษณ์ - รัตนพันธุ์8
99นายไพโรจน์ - ไพมณี9
100นายสุชาติ - อินประสิทธิ์1
101นายชัยชนะ - ตัญจพัฒน์กุล1
102นายสัมพันธ์ - บุนนาค1
103นายก่อโชค - บุตรชัยงาม1
104นายสมชาย - อุดมศรีสำราญ1
105นางสาวรัตนา - กิตติพิบูลย์3
106นายอัจฉ - ณ สุรินทร์9
107นายประกอบ - ละการชั่ว1
108นายอภิวัฒน์ - เจริญไทย1
109นางสาวจิราวรรณ - ไชยศิรินทร์1
110นางสาวชรินพร - ศรีวิไล1
111นายพูนศักดิ์ - เข็มแซมเกษ3
112นายณัฐพล - วชิระประสิทธิ์4
113นายนวชาติ - ยมะสมิต1
114นายยุทธศักดิ์ - เชาวลิต8
115นายสุรพล - ศุขอัจจะสกุล1
116นางสาวธนวรรณ - เนียมกลาง1
117นายกฤษดา - ทุ่งโชคชัย1
118นางสาวธนวรรณ - นราวิริยะกุล4
119นายมหาชัย - ศรีทองกลาง1
หากข้อมูลไม่ถูกต้องกรุณาแจ้ง กองการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม