ระบบลงทะเบียนขอรับใบสมัครทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการใน
ตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาทางอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2555 (สนามจิ๋ว)

เงื่อนไขการรับใบสมัครทางอินเตอร์เน็ต

1. ผู้ที่ประสงค์ขอรับใบสมัครทางอินเตอร์เน็ตจะต้องลงทะเบียนขอรับใบสมัครพร้อมระบุวันสมัครก่อน
จึงสามารถนำใบสมัครไปสมัครสอบตาม วัน - เวลา ที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น
2. ให้กรอกข้อมูลลงทะเบียนให้ถูกต้องครบถ้วนทุกรายการ
3. สามารถจอง วัน - เวลา ในการสมัครสอบได้เพียง 1 วันเท่านั้น และสามารถจองได้เพียงครั้งเดียว
4. นำใบสมัครและเอกสารต่างๆ ตามที่กำหนดไปยื่นสมัครด้วยตนเอง ตาม วัน - เวลา ที่ได้ลงทะเบียนไว้
5. ชื่อ - สกุลที่ใช้ในใบสมัครจะต้องเป็นชื่อ - สกุลที่ตรงกับในบัตรประจำตัวประชาชน
6. กรุณาตรวจสอบหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง เพราะเลขบัตรประจำตัวประชาชน
ของท่านจะใช้เป็นเลขอ้างอิงตลอดการสอบ และยังใช้อ้างอิงกับลายพิมพ์นิ้วมืออีกด้วย

ในวันสมัครผู้สมัคร ต้อง ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ถูกต้องให้ครบถ้วนในวันสมัคร
โดยเฉพาะใบรับรองสามัญสมาชิกเนติฯ ให้นำตัวจริงมาสมัครไม่รับใบเสร็จสีชมพู ยอมรับในเงื่อนไข


© ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มระบบงานคอมพิวเตอร์ สำนักงานศาลยุติธรรม ©